Definities
In deze algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Super Kado: de bepaler van deze algemene voorwaarden (handelend onder Handelsonderneming Driemans, gevestigd aan Kabelbaan 68, 2352BB in Leiderdorp, kvk-nummer 73604089)

De klant: een wederpartij die een natuurlijk persoon is.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Super Kado en de klant waarop Super Kado deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavig voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Super Kado, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Super Kado in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Al onze genoemde productprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Super Kado levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Super Kado zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Super Kado over de staat van de produkten, wordt binnen 5 werkdagen het geld van de koper teruggestort.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Super Kado doet haar uiterste best om de bestelling zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Super Kado een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van de termijn dient de klant Super Kado schriftelijk in gebreke te stellen. De bestelling wordt verstuurd met PostNL. De klant betaald de verzendkosten die op de website staan vermeld.

Super Kado draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant of derden in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Super Kado gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Super Kado garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Super Kado op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. De klant heeft geen garantie op slijtage, beschadigingen, breukschade en opzettelijk toebrengen van schade aan het artikel. Ritsen vallen buiten de garantie tenzij anders is aangegeven per product. Garantie geldt alleen voor product- en of op fabricagefouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit beoordeelt de fabrikant van het artikel.

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Super Kado eveneens gerechtigd om voor (gedeeltelijke) teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Super Kado overgenomen. In geval van zichtbare gebreken dient de klant dit binnen 2 werkdagen te melden en het artikel te retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen, onder mededeling van het gebrek. Zichtbare gebreken moeten ten alle tijden eerst gemeld worden bij Super Kado ter beoordeling. Wanneer Super Kado (bij zichtbare gebreken) tot vervanging overgaat ontvangt u een retour-etiket. Indien er verborgen gebreken worden geconstateerd dient dit binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Super Kado of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Super Kado is in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Super Kado is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Super Kado geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Super Kado. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Super Kado.

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen op grond van dor Super Kado gestelde voorwaarden zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. Mocht u na het retourneren in een andere verzendstaffel uitkomen dan worden de verzendkosten her-berekend en verrekend met het te ontvangen tegoed.

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Super Kado. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Super Kado verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen: Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Super Kado geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke goedkeuring worden gebruikt.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2022 Super Kado | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel